Od 25 maja 2018 r. będzie stosowane Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AJ Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064222.


 2. W związku z prowadzoną przez nas działalnością, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej. Poniżej pogrupowaliśmy te informacje w celu przekazania Ci ich w przejrzystej formie.

  1. Kontakt za pomocą formularza na stronie internetowej.
   Cel przetwarzania - Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie
   Okres przetwarzania - Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   Podstawa prawna - podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  2. Umowy / współpraca
   Cel przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy.
   Okres przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.
   Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  3. Przechowywanie dokumentacji księgowej
   Cel przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.
   Okres przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.
   Podstawa prawna - wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Wiarygodność płatnicza
   Cel przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, o ile zajdzie taka potrzeba.
   Okres przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub wykonywania zawartego porozumienia.
   Podstawa prawna - nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  5. Przedstawiciele kontrahentów
   Cel przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.
   Okres przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.
   Podstawa prawna - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  6. Kandydaci do pracy
   Cel przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, imion Twoich rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.
   Okres przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, przetwarzamy do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy lub cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
   Podstawa prawna - wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i dla danych niewymienionych wyżej dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  7. Osoby odwiedzające nasze biuro
   Cel przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji i dokumentów, naszych pracowników oraz gości, a także ograniczenia wizyt tzw. osób niepożądanych, w związku z Twoimi odwiedzinami naszego biura.
   Okres przetwarzania Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewnienia ww. bezpieczeństwa, nie dłużej jednak niż 1 rok od odwiedzin naszego biura lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i uznania przez nas jego zasadności.
   Podstawa prawna Nasz uzasadniony interes, w postaci ochrony informacji, dokumentacji oraz bezpieczeństwa naszych pracowników i gości, znajdujących się w naszym biurze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  8. Monitoring wizyjny
   Cel przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci rejestracji Twojego wizerunku w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.
   Okres przetwarzania - Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, a po tym okresie możemy przetwarzać Twoja dane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń.
   Podstawa prawna - Nasz uzasadniony interes, w ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  9. Marketing bezpośredni
   Cel przetwarzania - przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kierowania treści marketingowych.
   Okres przetwarzania - Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, od dnia wygaśnięcia łączącej nas umowy, lub ostatniej transakcji.
   Podstawa prawna - Nasz uzasadniony interes, polegający na promowaniu oferowanych przez nas produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  2. bankom w zakresie realizacji płatności,
  3. operatorom pocztowym i kurierom,
  4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, takie jak usługi księgowe, dochodzenie należności, usługi prawne.
  5. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie prawa.


 4. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania poprzez adres email ado@ajgroup.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej . Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej.
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. masz prawo do sprostowania dotyczących Ciebie danych,
  3. masz prawo do usunięcia danych,
  4. masz prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. masz prawo do przenoszenia danych,
  7. masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a),
  8. masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obligation d'information : En continuant à utiliser le site Web, vous acceptez notre politique de confidentialité. Plus d'informations sur la page Politique de confidentialité Ce site utilise des cookies - des cookies pour fournir des services au plus haut niveau. En continuant à utiliser le site, vous acceptez leur utilisation.